Xin Visa Du Lịch Schengen Áo (Austria) – Kuala Lumpur, Malaysia

Visa Schengen là tên gọi chung cho loại Visa được quyền nhập cảnh, đi lại và lưu trú trong khu vực 26 nước Schengen thuộc hoặc không thuộc EU – list các nước mọi người có thể lên Wiki tìm.

🛑𝘓𝘶̛𝘶 ý 1: 𝘛𝘩𝘰̂̉ 𝘕𝘩𝘪̃ 𝘒𝘺̀ (𝘛𝘶𝘳𝘬𝘦𝘺), 𝘙𝘰𝘮𝘢𝘯𝘪𝘢, 𝘉𝘶𝘭𝘨𝘢𝘳𝘪𝘢, 𝘈𝘭𝘣𝘢𝘯𝘪𝘢… 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘚𝘤𝘩𝘦𝘯𝘨𝘦𝘯 – 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘢̉ 𝘜𝘒 + 𝘐𝘳𝘦𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘬𝘰 𝘵𝘩𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘬𝘩𝘰̂́𝘪 𝘚𝘤𝘩𝘦𝘯𝘨𝘦𝘯. 𝘊𝘰̀𝘯 𝘎𝘳𝘦𝘦𝘯𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘶𝘰̣̂𝘤 Đ𝘢𝘯 𝘔𝘢̣𝘤𝘩 (𝘋𝘦𝘯𝘮𝘢𝘳𝘬) 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘩𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘚𝘤𝘩𝘦𝘯𝘨𝘦𝘯. 𝘐𝘤𝘦𝘭𝘢𝘯𝘥 – 𝘉𝘢̆𝘯𝘨 Đ𝘢̉𝘰 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘲𝘶𝘰̂́𝘤 𝘨𝘪𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘩𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘚𝘤𝘩𝘦𝘯𝘨𝘦𝘯

🛑 𝘓𝘶̛𝘶 ý 2: 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝐿𝑆𝑄 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑑𝑒̂̃ ℎ𝑜̛𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝐿𝑆𝑄 𝑘ℎ𝑎́𝑐. 𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑜̛̀ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝐿𝑆𝑄 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎𝑜 đ𝑎̣̂𝑢 𝑉𝑖𝑠𝑎. 𝑉𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑜̛̉ 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑦𝑠𝑖𝑎, ℎ𝑜̣̂ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂́𝑚 𝐸𝑃 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛. 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑉𝑖𝑠𝑎 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̂𝑚 𝑙𝑖𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̀𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̂𝑢 𝑎̣

🛑 𝐿𝑢̛𝑢 ý 3: 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛 – 𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡 𝑘𝑜 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑎 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑉𝑖𝑠𝑎 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑙𝑢̛̣𝑐. 𝑉𝑖́ 𝑑𝑢̣ 1: 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑖 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑦 𝐾𝐿 – 𝐴𝑚𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑚 – 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡 𝐴𝑚𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑚 𝐻𝑎̀ 𝐿𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝐻𝑎̀ 𝐿𝑎𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎𝑦 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠. 𝑉𝑖́ 𝑑𝑢̣ 2: 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑎𝑦 𝐵𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛 (Đ𝑢̛́𝑐) – 𝑅𝑜𝑚𝑒 (𝑌́) – 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘ℎ𝑜𝑙𝑚 (𝑇ℎ𝑢𝑦̣ Đ𝑖𝑒̂̉𝑛) 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑜̣̂𝑖 đ𝑖̣𝑎 𝑣𝑖̀ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝐼𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 – 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑣𝑖𝑠𝑎 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑙𝑢̛̣𝑐.

🛑 𝐿𝑢̛𝑢 ý 4: 𝑋𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑎 𝐴́𝑜 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑎́𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔? -> Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑜̛̉ 𝐴́𝑜 𝑙𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝐼𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜́ ℎ𝑜̉𝑖.

Visa Schengen có nhiều loại nhưng nhiều nhất mình thấy mọi người hay làm là Type C – được lưu trú tại Schengen trong tối đa 90 ngày và Type D – loại du học hoặc visa dài hạn lên đến 180 ngày hoặc hơn

Về Visa Type C – short term:

Bạn được lưu trú tại Schengen cho mục đích du lịch, không quá 90 ngày – số ngày thực tế bạn được ở, sẽ do ĐSQ cấp visa quyết định, nhưng chắc chắn ko vượt 90 ngày:

  • Nếu Visa Single: bạn được nhập cảnh 1 lần vào Schengen (nếu ra khỏi Schengen sẽ ko được nhập cảnh nữa và xem như Visa vô hiệu lực) và ở không quá 1-90 ngày trong 1 lần đó. Ví dụ: Bạn được cấp Visa Single 10 ngày – Bạn chỉ được ở Schengen maximum 10 ngày. Xuất cảnh Schengen xem như Visa hết hiệu lực
  • Nếu Visa Multi: bạn được nhập cảnh nhiều lần vào Schengen và không được ở quá 1-90 ngày cho tất cả các lần nhập cảnh. Ví dụ: Bạn được cấp visa 30 ngày Multiple. Bạn đi lần 1 – 5 ngày, lần 2 – 10 ngày thì cứ cộng dần cho đủ số ngày bạn được cấp visa là 30 ngày.

Lợi ích của Visa Schengen Multiple > = 30 ngày

1. Xin visa du lịch Qatar khá dễ

2. Xin visa Thổ Nhĩ Kỳ online

3. Nhập cảnh Mexico miễn visa

4. Nhập cảnh Albania, Georgia, Motenegro miễn Visa

5. Nhập cảnh Romania không cần visa – bắt buộc nhập cảnh 1 nước Schengen bất kỳ trước đó

6. Xin Visa du lịch Đài Loan online (Single hay Multi đề được xin dạng này và không cần còn hiệu lực, hết hiệu lực vẫn xin được)

7. Xin Visa du lịch Hàn Quốc từ đầu Việt Nam không cần chứng minh tài chính

8. Là bàn đạp cho các loại Visa khó khác như Mỹ, Canada, New Zealand, Úc, Nhật, UK

Vì khối Schengen có 26 nước nên việc chọn nước nào để Apply cũng là điều cần cân nhắc. Không ai cấm bạn nộp nước bạn thích nhưng về nguyên tắc, cần lưu ý :

  1. Đó là nước bạn ở lại lâu nhất trong các nước mà bạn đi
  2. Đó là nước mà bạn đến đầu tiên – điều kiện này ko cần thiết nhưng có thì tốt

Hiện tại, đối với các đại sứ quán ở Kuala Lumpur thì mình có một số nhận định như sau (update 1/2023)

1. 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐲 – Ý: LSQ Ý khá chậm trễ trong việc rep mail (chắc do nhu cầu đi du lịch Ý nhiều) và bạn không thể đặt lịch hẹn nộp visa trên Website của họ dù họ có portal đặt lịch vẫn đang mở. Bắt buộc bạn cần email cho họ để đặt lịch nộp và lấy vân tay – có thể gọi số hotline để check xem họ nhận được mail chưa – do rất nhiều trường hợp bị rơi vào Spam

2. 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 – 𝐏𝐡𝐚́𝐩: LSQ Pháp hiện cho phép bạn đặt lịch hẹn trên website nhưng cần tạo tài khoản, có thể tách riêng với việc điền đơn xin visa chứ ko cần điền đơn trước rồi mới đặt lịch được. Lịch bên Pháp hiếm khi có nhiều slot và họ không thích bạn đi trễ

3. 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚 – Á𝐨: bạn đặt lịch online trên website và download form xin visa Type C về điền sau đó nộp hồ sơ giấy tại phòng lãnh sự.

4. 𝐂𝐳𝐞𝐜𝐡 – 𝐂ộ𝐧𝐠 𝐇òa 𝐒𝐞́𝐜: Bạn đặt lịch online trên web, nhưng yêu cầu Expat có EP làm việc có tổng thời hạn (ko phải còn hiệu lực) lớn hơn 366 ngày – tức là EP III sẽ không thoả điều kiện – cần apply tại DSQ Czech ở Việt Nam

5. 𝐓𝐡𝐮𝐲̣ 𝐒ĩ – 𝐒𝐰𝐢𝐭𝐳𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝: ko có cơ quan đại diện tại Malaysia – bắt buộc gửi hồ sơ qua Bangkok để apply – hoặc nộp qua Áo (Austria) – quốc gia nhậm quyền xét thay cho Thuỵ Sĩ ở Malaysia

Thời gian xét duyệt Visa Schengen: Không có minimum nhưng Maximum là 45 ngày làm việc nên cần canh nộp trước ít nhất 2 tháng – các mùa cao điểm như mùa hè lượng visa xin cực kỳ nhiều. Tuỳ mỗi Lãnh sứ quán sẽ có thời gian xét duyệt khác nhau. Chẳng hạn như Pháp – họ ghi luôn 14 ngày sau nhận Passport còn Áo thì họ ko ghi ngày, nào có kết quả họ gọi lên lấy. Phí xin Visa y hệt nhau ở tất cả các nước – 80 Euro khoảng 360 Ring.

Mình chọn Áo vì nước này cũng đẹp – Ai có nghe nói đến Hallstatt (làng cổ đẹp nhất thế giới) thì là ở Áo đó mọi người

Văn phòng nhận hồ sơ Visa Schengen Áo ở Kuala Lumpur, Malaysia

Lịch xin visa của Áo lại còn trống rất nhiều, hầu như ko ai nộp Áo luôn. Hồi mình đi nộp chắc có tầm 3-4 người nộp hôm đó. Bù lại thì mình thấy phần duyệt hồ sơ của Áo rất kỹ. Từ lúc mình bước vào đã phải đợi khoảng 1 tiếng để họ check hồ sơ xem có đủ không, thiếu gì họ sẽ báo bổ sung rồi mới nhận. Sau khi check đã đủ hồ sơ thì họ viết receipt nhưng không có ghi ngày nhận. Trong quá trình check hồ sơ cũng không hỏi gì, thậm chí mình còn chán vì chẳng có gì làm ở đó.

Sau khi về được 1 tuần thì có call từ ĐSQ hỏi tại sao lần trước Pháp reject visa (do mình nộp Pháp lần đó để đi mùa thu) – cũng thật tình trình bày là chả biết vì sao nhưng đại loại họ đánh fail ở phần thông tin không trung thực (do mình thiếu cái ngày xin nghỉ phép) và 1 tuần sau nữa là được báo đậu, lên lấy visa thôi.

Về hồ sơ cần chuẩn bị để xin Visa Schengen Áo tại Malaysia

Hồ sơ này được công bố trên trang Web LSQ Áo ở Kuala Lumpur luôn nên mọi người có thể lên đó xem, do ĐSQ kiêm nhiệm cả Thuỵ Sĩ nên ai đi Thuỵ Sĩ nhiều ngày nhất và cần xin Visa của Thuỵ Sĩ cũng sẽ nộp ở Áo và chuẩn bị bộ hồ sơ y hệt

Web LSQ Áo tại Kuala Lumpur tại đây:

𝟏. Đ𝐨̛𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐝𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐚̀ 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐚𝐲, đ𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧

𝟐. 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 – 𝐬𝐚𝐨 𝐤𝐞̂ 𝟑 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 – 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝐛𝐚𝐧𝐤 (𝐧𝐞̂́𝐮 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭)

𝟑. 𝟏 𝐀̉𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠

𝟒. 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐏𝐏 𝐦𝐚̣̆𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐜, 𝐕𝐢𝐬𝐚

𝟓. 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐄𝐏 𝐨̛̉ 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 𝐜𝐨̀𝐧 𝐡𝐚̣𝐧 > 𝟑 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐯𝐞̂̀ 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚

𝟔. 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡

𝟕. 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 (𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐨𝐥𝐝 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠.𝐜𝐨𝐦)

𝟖. 𝐗𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝐝𝐮̛ 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐬𝐭𝐚𝐦𝐩 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 (𝐤𝐨 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐨̣̂𝐩)

𝟗. 𝐕𝐞́ 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐡𝐨𝐥𝐝 (𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐨𝐥𝐝 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐀𝐢𝐫𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬/𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢𝐬𝐡 𝐀𝐢𝐫𝐢𝐧𝐞𝐬/𝐐𝐚𝐭𝐚𝐫 𝐀𝐢𝐫𝐰𝐚𝐲𝐬/𝐄𝐦𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬) 𝐤𝐨 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐢̀ 𝐃𝐒𝐐 𝐤𝐨 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐮𝐚 𝐯𝐞́

𝟏𝟎. 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 – 𝐤𝐨 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐨́ – 𝐠𝐡𝐢 𝐫𝐨̃ 𝐦𝐮̣𝐜 đ𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐢, đ𝐢 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲, 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂𝐮 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐮, 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐨̛𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡

𝟏𝟏. 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐱𝐢𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐭𝐮̛̀ 𝐂𝐭𝐲 𝐜𝐨́ đ𝐞̂̉ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛̃ 𝐤𝐲́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐇𝐑

𝟏𝟐. 𝐑𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐮̛̀ 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 / 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 – 𝐤𝐨 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐨̣̂𝐩

𝟏𝟑. 𝐁𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐢 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 >= 𝟑𝟎𝐤 𝐄𝐮𝐫𝐨 – 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐦𝐮𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀𝐱𝐀 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟓𝟎 𝐑𝐌 – 𝐂𝐨́ 𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝟏𝟗

𝟏𝟒. 𝐓𝐚̀𝐮 𝐡𝐨𝐚̉ + 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐯𝐞́ 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐩𝐡𝐮̣𝐜

Lãnh Sự Quán Áo nằm ở toà Wisma Goldhill tầng 10 – ko có bảo vệ check như Lãnh Sự Quán Pháp. Vào thì nộp hồ sơ rồi đợi người ta lấy vân tay thôi.

Mình thấy bên DSQ Áo làm việc hơi chậm nhưng kỹ và khá thân thiện. Mình bị mất thiện cảm rất nhiều với ĐSQ Ý vì cái vụ đặt lịch Visa

Sau 14 ngày thì mình được gọi lên nhận Visa. Cảm giác vui không thể tả.

Chiếc Visa Schengen thần thánh

Chúc mọi người sớm chinh phục thành công Visa Schengen – tận dụng EP bên Malay mọi người ạ 🫶🏻

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s